Generelle vilkår for bruk av HyperClick GmbH

 1. Generelle bestemmelser

1.1 HyperClick GmbH (for leverandøropplysninger, se avtrykk: https://Prophesyn.com/imprint) er operatør av underholdningsplattformen Prophesyn.com (heretter "Prophesyn.com") og tilbyr forbrukere med ubegrenset rettslig handleevne (heretter i fellesskap "brukere") muligheten til å bruke underholdningsplattformen i samsvar med bestemmelsene i disse generelle bruksvilkårene. 

1.2 Disse generelle bruksvilkårene gjelder for brukere som får tilgang til tjenestene som tilbys av operatøren på Prophesyn.com gratis eller mot betaling for første gang. Disse generelle bruksvilkårene suppleres av personvernerklæringen. 

1.3 Motbekreftelser fra brukere som henviser til egne vilkår og betingelser avvises herved. Eventuelle individuelle avtaler forblir upåvirket av dette.

1.4 Brukere har rett til å bruke tjenestene og tilbudene som tilbys på Prophesyn.com i samsvar med følgende bestemmelser.

1.5 Merknad om bruk av kunstig intelligens (heretter "AI"): Moderne teknologi utvikler seg i et rasende tempo. Som leverandør ser vi det som vår plikt å tilby deg den best mulige brukeropplevelsen til enhver tid. Underholdningstjenestene for åndelig rådgivning på Prophesyn.com er i hovedsak basert på kunstig intelligens. 

Vi bruker AI-rådgivere til dette formålet. Disse AI-rådgiverne kan gjenkjennes ved en "AI" i AI-rådgiverens profil og i chat-vinduet til den respektive AI-rådgiveren. Meldinger som du sender til AI-rådgivere tolkes og besvares utelukkende av kunstig intelligens! Alt profilinnhold i AI-rådgivernes profiler er også generert av kunstig intelligens. 

For å gjøre underholdningsopplevelsen så variert som mulig har hver AI-konsulent blitt instruert av våre eksperter slik at de har sine egne "karakteregenskaper". Dette gjør det mulig for brukerne å velge den AI-rådgiveren som passer best for dem. AI-rådgiverne er også tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og har kort responstid. 

 1. operatørens tjenester, tilgjengelighet

2.1 Prophesyn.com er en underholdningsplattform der operatøren tilbyr tjenester innen åndelig rådgivning (heretter "tjenester"). Operatørens tjenester består av levering av plattformen (jf. punkt 2.2.) og levering av tjenestene (jf. punkt 2.3.).

Operatørens tjenester omfatter blant annet 

2.2 Levering av underholdningsplattformen

2.2.1 Operatøren stiller Prophesyn.com gratis til rådighet for brukerne. Bruk av tjenester er derimot som regel avgiftsbelagt (punkt 2.3.). Prophesyn.com har et integrert, automatisert meldingssystem for å forenkle kommunikasjonen mellom AI-rådgivere og brukere (heretter kalt "chat"), samt omfattende funksjoner for kontoadministrasjon. Operatøren stiller de tekniske forutsetningene for de ovennevnte bruksmulighetene til rådighet. 

2.2.2 Muligheten for å få tilgang til Prophesyn.com via Internett eksisterer kun innenfor rammene av det nåværende tekniske nivået. Det kan ikke garanteres at Prophesyn.com er tilgjengelig til enhver tid. Tekniske feil kan ikke utelukkes, uavhengig av om operatøren er ansvarlig for dem eller ikke. Spesielt må det forventes begrensninger i tilgjengeligheten utenfor operatørens innflytelsessfære på grunn av forstyrrelser i dataoverføringen i de deltakende delnettene på Internett.

2.3 Betalte tjenester og rådgivere

2.3.1 Betalte underholdningstjenester kan benyttes via Prophesyn.com. Underholdningstjenester tilbys blant annet innen åndelig rådgivning. Tjenestene leveres via chatten som tilbys. 

Merknader om tjenestene som tilbys:

Tjenestene som tilbys er ikke rådgivningsmetoder hvis prinsipper og effekter kan bevises i henhold til vitenskapelige og teknologiske funn, men tilsvarer bare en indre overbevisning, en tro på dette eller en irrasjonell holdning som ikke er forståelig for tredjeparter. Brukerne erkjenner at egnetheten og egnetheten til tjenestene som brukes for å oppnå ønsket suksess, ikke kan forklares rasjonelt. 

Uttalelser fra den kunstige intelligensen i forbindelse med åndelig veiledning, vurderinger av visse livssituasjoner og andre meldinger som sendes til brukerne, har et underholdningsformål. Innholdet som kommuniseres, skal uttrykkelig ikke forstås som eksplisitte handlingsanvisninger. Eventuelle anbefalinger er ikke bindende og er kun ment som forslag til brukerne. Brukerne følger slike anbefalinger på eget ansvar. 

Spesielt er informasjon og anbefalinger gitt av KI ikke egnet eller ment å erstatte profesjonell rådgivning fra medlemmer av bestemte profesjoner, for eksempel medisinsk, psykologisk eller psykoterapeutisk rådgivning. KI er uttrykkelig instruert om ikke å dele medisinsk, juridisk, skattemessig eller lignende informasjon under noen omstendigheter. 

2.3.2 KI er uttrykkelig instruert om å holde seg til og ikke overskride omfanget av rådgivningen beskrevet ovenfor. KI har rett til å avbryte konsultasjoner hvis brukeren ønsker å motta råd om emner som er utelukket ovenfor. 

2.3.3 Den kunstige intelligensen som brukes av operatøren, vil gjøre sitt ytterste for å betjene de rådgivningstemaene som brukerne ber om, og for å tilby tjenester som er skreddersydd til brukernes respektive interesser. Et vellykket resultat kan imidlertid ikke garanteres. Brukerne har ikke noe krav på å få løst problemer de har blitt presentert for, eller på å få svar på spesifikke, konkrete livsspørsmål. 

2.3.4 I markedsføringsøyemed sender vi markedsførings-e-post til e-postadressen du oppga under registreringen. Hvis du klikker på knappen "Les melding" i en markedsførings-e-post, vil du automatisk bli tildelt en AI-rådgiver basert på ulike faktorer, som du kan få ytterligere råd fra ved behov.

Den første meldingen fra KI-Berater:innen-profilen til deg, etter at du har klikket på "Les melding"-knappen i markedsførings-e-posten, er også skrevet av KI. Innholdet i denne meldingen skal uttrykkelig forstås som reklame og tjener til å øke bruken av Prophesyn. De aktuelle markedsførings-e-postene er også merket med "Reklame! Melding sendt av Prophesyn." merket. Ved å registrere deg på Prophesyn.com samtykker du i å motta slike markedsførings-e-poster. Du bekrefter også at du er klar over at innholdet i markedsførings-e-postene er reklame. Automatiserte reklamemeldinger som sendes på denne måten, vil være merket med "Melding fra Prophesyn" i chattesystemet på Prophesyn. 

Hvis du ikke ønsker å motta e-postmarkedsføring fra Prophesyn, kan du enkelt avslutte abonnementet i innstillingene på Prophesyn-kontoen din under punktet "Abonnere på e-post?".

 1. adgang og tilgang til Prophesyn.com; inngåelse av en brukeravtale

3.1 Forutsetningen for bruk av Prophesyn.com er inngåelse av en brukeravtale.

For dette formålet gir brukerne et kontraktstilbud ved å sende selvregistreringsskjemaet med minimumsinformasjon online til operatøren og godta gyldigheten av disse generelle bruksvilkårene med et museklikk. Registreringsskjemaet må fylles ut fullstendig og sannferdig. 

Når du har sendt inn registreringsskjemaet, vil du motta en bekreftelses-e-post til e-postadressen du har oppgitt. Etter å ha bekreftet mottak av e-posten ved å klikke på bekreftelseslenken som følger med e-posten, aktiveres brukerens konto. 

Selvregistrering gir brukerne tilgang til innloggingsområdet på Prophesyn.com og deres egen konto som ansvarlige brukere. Brukerne kan når som helst endre kontaktopplysninger og passord på kontoen sin. 

3.2 Kontoer er individuelle og kan bare brukes av den enkelte bruker. De er kun til privat bruk. Brukerne er forpliktet til å holde sine innloggingsdata og passord hemmelige og beskytte dem mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Ved mistanke om misbruk fra tredjeparts side skal brukeren umiddelbart informere operatøren om dette. Så snart operatøren blir oppmerksom på uautorisert bruk, vil operatøren sperre tilgangen til uautoriserte brukere. 

3.3 Det er ikke tillatt med flere registreringer av én person. Det er heller ikke tillatt å opprette mer enn én konto på Prophesyn.com per husstand. Hvis operatøren blir oppmerksom på at en person har flere kontoer på Prophesyn.com eller at flere kontoer er registrert på én husstand, forbeholder operatøren seg retten til å sperre alle kontoer.

3.4 Det foreligger ingen rett til å bruke Prophesyn.com. Muligheten for bruk bortfaller hvis vilkårene for bruk ikke lenger gjelder. Operatøren har rett til å trekke tilbake brukerens autorisasjon eller sperre tilgangen til Prophesyn.com hvis det foreligger tilstrekkelig mistanke om at brukeren har brutt disse generelle bruksvilkårene. Brukeren kan avverge disse tiltakene ved å avkrefte mistanken ved å fremlegge egnede bevis for egen regning. 

 1. inngåelse og håndtering av avgiftsbaserte tjenestekontrakter

4.1 Inngåelse av avgiftsbaserte tjenestekontrakter krever forhåndsbelastning av brukerens egen konto (punkt 6). 

4.2 Brukere kan velge mellom en rekke AI-rådgivere via Prophesyn.com. Ved å klikke på knappen "Start konsultasjon" kan brukeren be om en tjeneste. Tjenestekontrakten trer i kraft når brukeren sender en chat-melding til AI-rådgiveren. 

4.3 Tjenestene leveres innenfor rammen av en samtale som føres via chat. Operatøren forbeholder seg uttrykkelig rett til å slette chat-meldinger som er eldre enn 24 timer av hensyn til dataøkonomien.

4.4 Godtgjørelsen for Tjenestene skal være som angitt i punkt 6. 

 1. Angrerett

Brukere i egenskap av forbrukere har angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller næringsdrivende.

AVBESTILLINGSREGLER

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angreretten er fjorten dager fra den dagen kontrakten ble inngått.

For å utøve din angrerett må du informere oss HyperClick GmbH, Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main, e-post: [email protected] ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet til dette formålet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av tilbakekalling

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, må vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg uten forsinkelse og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok melding om at du trekker deg fra denne avtalen. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for denne tilbakebetalingen.

Hvis du har bedt om at tjenesten skal påbegynnes i angrerettsperioden, må du betale oss et rimelig beløp som tilsvarer andelen av tjenestene som allerede er levert frem til det tidspunktet du varsler oss om utøvelsen av angreretten med hensyn til denne kontrakten, sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene som er fastsatt i kontrakten.

Ytterligere informasjon; Ingen angrerett

Når det gjelder en avtale om levering av tjenester, bortfaller angreretten også hvis underholdningstjenesten allerede er levert i sin helhet.

I den utstrekning brukerne benytter seg av tjenester (konsultasjoner) via individuelle telefon- eller internettforbindelser som de selv har opprettet, har de ingen angrerett med hensyn til disse tjenestene (konsultasjonene) (§ 312 al. 2 nr. 11 BGB).

SLUTTEN AV AVBESTILLINGSREGLENE

Modell for oppsigelsesskjema i henhold til art. 246a § 1 nr. 2 nr. 1 EGBGB:

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må du fylle ut og returnere dette skjemaet.

___________________________

(*) Stryk det som er relevant.

 1. godtgjørelse; priser

6.1 Bruk av Prophesyn.com

Registrering på og bruk av Prophesyn.com er gratis (punkt 3). 

6.2 Godtgjørelse for tjenestene

6.2.2 Tjenestene som tilbys via Prophesyn.com er avgiftsbelagte. Alle priser og gebyrer er inkludert gjeldende merverdiavgift. 

6.2.3 Betaling for tjenester via Prophesyn.com skjer utelukkende ved hjelp av såkalte "credits", som lastes inn på brukerens konto som online-kreditt. 

6.2.4 Brukerens konto belastes når en chat-melding sendes til en AI-konsulent. For hver chat-melding som sendes til en AI-konsulent, belastes brukerens konto samtidig med 5 "credits".

 1. Brukernes rettigheter og plikter

7.1 Brukere kan legge inn eget innhold via chat-funksjonen på Prophesyn.com. Brukerne må sørge for at dette innholdet verken bryter med gjeldende lov eller krenker eller svekker tredjeparters rettigheter av noe slag. 

7.2 Når du bruker Prophesyn.com og benytter deg av tjenester, er det spesielt forbudt for brukere å 

 1. a) dele støtende eller ærekrenkende innhold, uavhengig av om det gjelder andre brukere, andre personer eller selskaper. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som kan oppfattes som trakassering av de berørte, for eksempel uanstendig eller seksuelt orientert kommunikasjon og lignende;
 2. b) dele, annonsere eller tilby pornografisk innhold eller innhold som bryter med lover om beskyttelse av ungdom;
 3. c) drive aggressiv verving, som kjede-, snøball- eller lignende opplegg;
 4. d) dele innhold som deltar i eller fremmer konkurransebegrensende aktiviteter;
 5. e) dele innhold som krenker opphavsrett, varemerke-, patent-, design- eller bruksmodellrettigheter. Det samme gjelder hvis lovlig beskyttede varer eller tjenester annonseres eller distribueres.
 6. operatørens rettigheter; sletting av kontoer; sletting av urettmessige evalueringer; opphør av Prophesyn.com

8.1 Operatøren forbeholder seg retten til å slette eller blokkere kontoer på Prophesyn.com hvis operatøren blir oppmerksom på at brukeren:på kontoen deler innhold som bryter med gjeldende lov eller krenker eller svekker rettighetene til tredjeparter. 

8.2 Det samme gjelder for brudd på disse bruksvilkårene.

8.3 Avhengig av alvorlighetsgraden av den aktuelle overtredelsen skal sletting (som regel) skje med eller (i alvorlige tilfeller) uten forutgående konsultasjon av User:in og kunngjøring til User:in. Dette gjelder også hvis innholdet som presenteres anses som upassende. Dette gjelder blant annet innhold som bryter med prinsippene for beskyttelse av mindreårige eller som inneholder eller henviser til høyreekstremt, pornografisk eller voldsforherligende innhold. User:in kan også bli nektet fremtidig tilgang til Prophesyn.com. Dette skjer etter operatørens skjønn. 

8.4 Innholdet og den tekniske utformingen, særlig formen og innholdet på Prophesyn.com, er utelukkende underlagt operatørens skjønn. Operatøren forbeholder seg retten til når som helst å avslutte, begrense, utvide, supplere eller forbedre tjenestene som tilbys. Ved nedleggelse av Prophesyn.com vil den elektroniske kredittsaldoen på brukerens konto bli returnert til den respektive brukeren. Brukeren må informere operatøren om hvilken bankkonto tilbakebetalingen skal skje til.

9 Løpetid og oppsigelse

9.1 Brukeravtalen inngås på ubestemt tid og begynner å løpe når bruker:in legges inn på Prophesyn.com (punkt 3). 

9.2 Brukere har når som helst rett til å slette kontoen sin uten å oppgi noen grunn, og dermed også til å si opp brukerkontrakten. For å gjøre dette må de nødvendige innstillingene gjøres i kontoen. Brukere kan klikke på knappen "Slett kontoen din" på undersiden "Min konto". Brukeren må bekrefte på nytt i et popup-vindu at kontoen skal slettes endelig. Hvis det fortsatt er nettkreditt på kontoen til User:in på tidspunktet for oppsigelsen, vil denne kreditten bli refundert til User:in. Bruker:in må informere operatøren om hvilken bankkonto tilbakebetalingen skal skje til.

9.3 Operatøren har rett til å si opp brukerkontrakten inkludert kontoen uten å oppgi noen grunn med en oppsigelsesfrist på to (2) uker i tekstform (e-post). Eventuell nettkreditt som brukeren har til gode frem til oppsigelsesfristens utløp, skal refunderes til brukeren. 

9.4 Operatøren har rett til å si opp bruksavtalen ved saklig grunn uten å overholde en oppsigelsesfrist. En viktig grunn for operatøren er spesielt: 

Som regel skjer det ingen utbetaling av eventuell eksisterende online kredittsaldo for user:in ved ekstraordinær oppsigelse. Det eneste unntaket er hvis operatøren avvikler Prophesyn.com. I dette tilfellet vil eventuell gjenværende nettkreditt bli betalt tilbake til brukeren. 

9.5 Vi gjør oppmerksom på at etter at kontoen er slettet, vil alt innhold og alle data som er lagt ut bli slettet eller kan bli slettet av operatøren, og User:in vil heller ikke lenger ha tilgang til allerede kjøpt innhold. 

 1. Ansvar

10.1 Operatøren har et ubegrenset ansvar for forsett og grov uaktsomhet, men kun for lettere uaktsomhet ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser hvis oppfyllelse er avgjørende for at kontrakten skal kunne oppfylles, og som kontraktspartneren er avhengig av og kan stole på. Ansvaret ved mislighold av en slik vesentlig kontraktsforpliktelse er begrenset til den kontraktstypiske skaden som operatøren måtte forvente på tidspunktet for kontraktsinngåelsen på grunnlag av de omstendighetene som var kjent på dette tidspunktet. Ansvar er utelukket i alle andre henseender. 

10.2 Operatøren påtar seg intet ansvar for feil i rørledningsnettet som operatøren ikke er ansvarlig for.

10.3 Operatøren er kun ansvarlig for tap av data i henhold til avsnittene ovenfor dersom tapet ikke kunne ha vært unngått ved hjelp av egnede sikkerhetskopieringstiltak fra brukerens side. 

10.4 I den grad Prophesyn.com gir tilgang til andre nettsteder via lenker, er operatøren ikke ansvarlig for tredjepartsinnholdet i disse. Operatøren gjør seg ikke tredjeparts innhold til sitt eget. Ansvar for tredjeparts innhold er utelukket. Hvis operatøren blir oppmerksom på ulovlig innhold på eksterne nettsteder, vil operatøren fjerne lenken til disse umiddelbart.

10.5 Operatøren er ikke ansvarlig for den faktiske riktigheten av tilbudene og annet innhold og data fra tredjeparter eller for fraværet av virus i filer som er lagt ut på Prophesyn.com av brukere eller av andre brukere eller eksterne tjenestepartnere som er gjenkjennelige for brukerne. Det gjøres oppmerksom på muligheten for å iverksette en "notice-and-take-down"-prosedyre.

10.5 Ansvaret omfatter ikke forringelse av den kontraktsmessige bruken av tjenestene som tilbys av operatøren på Prophesyn.com, som er forårsaket av feilaktig eller ukorrekt bruk av brukerne.

10.6 Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder også tilsvarende for operatørens medhjelpere.

10.7 Ovennevnte ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser gjelder ikke for eventuelle krav fra brukere mot operatøren som følge av produktansvar. Ansvarsbegrensningene gjelder heller ikke for person- og helseskader på brukere som kan tilskrives oss.

10.8 Brukere skal holde operatøren skadesløs mot alle krav fra tredjeparter av noe slag som følge av brudd på disse bruksvilkårene fra brukerens side, særlig punkt 7. 

 1. opphavsrett og eiendomsrett

Operatøren er eier av alle eiendomsrettigheter, beskyttelsesrettigheter og opphavsrettigheter med hensyn til egne bidrag og annet eget innhold. Opptak av brukere innebærer ikke en tildeling av rettigheter.

Eiendomsrettigheter, beskyttelsesrettigheter og opphavsrettigheter til bidrag og innhold som lastes opp av brukere til Prophesyn.com, forblir i prinsippet hos de opplastende brukerne. Operatøren gis en enkel rett til å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig for andre brukere og tredjeparter.

 1. Klager

Brukere kan sende klager på operatøren til: [email protected]

 1. Personvern

Operatøren samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, spesifisert i personvernerklæringen.

 1. Sluttbestemmelser

14.1 Kontrakter mellom operatøren og brukerne skal reguleres av lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Lovbestemmelsene om begrensning av lovvalg og om anvendelse av ufravikelige bestemmelser, spesielt i den staten der bruker:in har sitt vanlige bosted som forbruker, skal forbli upåvirket.

14.2 Kontraktsspråket er tysk. Selv om kontrakten oversettes, er det kun den tyske versjonen av kontrakten som er juridisk bindende. Det er utelukkende brukerens ansvar å avgjøre om den tyske originalversjonen av en kontrakt skal oversettes. I den grad operatøren gir brukerne en oversettelse, gjøres dette uten noen juridisk forpliktelse og med utelukkelse av enhver garanti fra operatørens side, samt med utelukkelse av ethvert kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig ansvar fra operatørens side. Unntatt fra dette er tilfeller av forsett.

14.3 Operatøren forbeholder seg dessuten retten til å endre disse generelle bruksvilkårene, 

hvis endringen bare er til fordel for brukerne 

14.4 Europakommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (ODR) som forbrukere kan bruke for å løse tvister som oppstår i forbindelse med nettkontrakter med et selskap etablert i EU, utenfor domstolene. Du finner den på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

14.5 Varsel i henhold til § 36 i den tyske forbrukertvistløsningsloven (VSBG): Operatøren vil ikke delta i noen tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd i henhold til den tyske forbrukertvisteløsningsloven (VSBG) og er ikke forpliktet til å gjøre det.

14.6 Skulle noen bestemmelse i denne kontrakten være eller bli ugyldig, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene forbli intakt.